پرسنل

آقای محمدی مدیر عامل و مدیراجرایی
تکنسین سطح 2 ایراتا مدیر پروژه کارشناس HSE
20
آقای حسین محمدی پور تکنسین
تکنسین سطح یک ایراتا متخصص ایمن سازی نما
IMG_۲۰۲۲۱۲۰۵_۱۱۰۶۲۶
آقای حمید رضا اسدی تکنسین
تکنسین سطح یک ایراتا مدیر تدارکات متخصص رنگ و رزین
خانم بگلو مدیرت مالی و داخلی
مدیر مالی حسابدار ارشد
آقای حمید رضا اسدی فکور تکنسین
تکنسین سطح یک ایراتا مدیر آموزشی داخلی متخصص برش کاری و نصب متخصص لای برداری از سطوح
IMG_۲۰۲۲۱۲۰۵_۱۱۰۸۳۸
آقای مصطفی چگینی تکنسین
تکنسین سطح یک ایراتا متخصص تعمیر و نگهداری نما