مراحل ثبت سفارش پروژه

تماس از طرف مشتری و ثبت مشخصات پروژه

تماس از طرف مشتری و ثبت مشخصات پروژه

هماهنگی و بازدید توسط کارشناسان شرکت از محل پروژه

هماهنگی و بازدید توسط کارشناسان شرکت از محل پروژه

ارایه پیش فاکتور حضوری یا غیر حضوری همراه با آنالیز شرکت

ارایه پیش فاکتور حضوری یا غیر حضوری همراه با آنالیز شرکت

انعقاد قرار داد معتبر و تضمین کیفیت

انعقاد قرار داد معتبر و تضمین کیفیت

اعزام اکیپ اجرای پروژه

اعزام اکیپ اجرای پروژه

دریافت برگه تاییده و اعلام رضایت کارفرما  از کلیه مراحل پروژه

دریافت برگه تاییده و اعلام رضایت کارفرما از کلیه مراحل پروژه

تماس از طرف مشتری و ثبت مشخصات پروژه

تماس از طرف مشتری و ثبت مشخصات پروژه

هماهنگی و بازدید توسط کارشناسان شرکت از محل پروژه

هماهنگی و بازدید توسط کارشناسان شرکت از محل پروژه

ارایه پیش فاکتور حضوری یا غیر حضوری همراه با آنالیز شرکت

ارایه پیش فاکتور حضوری یا غیر حضوری همراه با آنالیز شرکت

انعقاد قرار داد معتبر و تضمین کیفیت

انعقاد قرار داد معتبر و تضمین کیفیت

اعزام اکیپ اجرای پروژه

اعزام اکیپ اجرای پروژه

دریافت برگه تاییده و اعلام رضایت کارفرما  از کلیه مراحل پروژه

دریافت برگه تاییده و اعلام رضایت کارفرما از کلیه مراحل پروژه