خدمات تعمیر و نگهداری ساختمانها و سازه های شهری و صنعتی با طناب.
اجرای پروژه های مورد نیاز کارفرمایان در نواحی با دسترسی دشوار با توجه به نامحدود بودن زمینه فعالیت شرکت باطناب از طرف متخصصان این شرکت قابل طرح، برنامه ریزی و اجرا می باشد.
ما مشکلات شما را با مناسب ترین هزینه در سریع ترین زمان و در نهایت ایمنی و آرامش اجرا می کنیم.